Ochrana osobních údajů

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

C.D.M spol. s.r.o.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

 

Vážený zákazníku,

dovolte nám Vás informovat o tom, jak C.D.M spol. s.r.o. (dále též jako „my“ nebo „CDM“), v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb zpracovává Vaše osobní údaje.

Smyslem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

 

1.   Obecné informace

CDM  má některé zákonné povinnosti týkajících se zpracování osobních údajů zákazníků, které musí dodržovat. Bez poskytnutí osobních údajů bychom nemohli plnit  závazky vyplývající ze smluvního vztahu s Vámi. Osobní údaje zákazníků můžeme zpracovávat  nad rámec zákonných povinností, a to pro účely péče o zákazníky. Je možné, že  v některých případech k tomu budeme muset získat Váš souhlas.

Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu, nebo zákazníků bývalých.

Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na zpracování osobních údajů dalších osob, jako jsou zmocněné osoby, oprávněné osoby nebo zástupci právnických osob, ohledně kterých získáme údaje, při spolupráci se zákazníky, ačkoliv s nimi nemáme přímý smluvní vztah.

 

1.1 Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

 1. Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený legitimní účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje zákazníků a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
 2. Vaše osobní údaje chráníme a zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, změně, zničení či ztrátě osobních údajů, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití;
 3. Vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;
 4. Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji zákazníků, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

2. Informace o zpracování osobních údajů

 

2.1 Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je

C.D.M spol. s.r.o Horárska 12, 82109 Bratislava Ičo 35802651

 

2.2  Právní základ pro zpracování a účely zpracovávání

Jako správce CDM určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a odpovídá za soulad zpracování osobních údajů s příslušnými platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (zejména nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o  GDPR, dále jen „Nařízení“). Zpracovávat Vaše osobní údaje můžeme pouze na základě některého právního titulu zpracování stanoveného v Nařízení.

 

2.2.1 Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom s Vámi mohli uzavřít obchodní vztah.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu

 1. především pro následující účely dodržení našich zákonných povinností, zejména
  1. plnění povinností CDM vůči dohledovým a dozorovým orgánům a plnění pravidel obezřetného podnikání;
  2. splnění archivačních povinností;
  3. splnění účetních a daňových povinností;
  4.  vedení reklamačních řízení a plnění dalších povinností CDM dle občanského zákoníku plynoucích z vadného plnění či práva na vrácení zboží;
 2. za účelem uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi. Osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné příslušnou smlouvu s Vámi uzavřít a závazky z ní plnit;
 3. z určitého důvodu oprávněného zájmu CDM, zejména pro
  1. ochranu práv a právem chráněných zájmů CDM, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, například při dokládání skutečností, které CDM potřebuje doložit třetím osobám, vymáhání  nebo postoupení pohledávek,
  2. rozvoj a zlepšování prodeje zboží  a služeb;
  3. řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů;
  4. nabízení souvisejících produktů a služeb bez získání souhlasu (pro účely direct marketingu);

 

2.2.2 Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Na základě Vašeho souhlasu zpracovává CDM Vaše osobní údaje pro následující účely:

 1. péče o zákazníky; jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují např. vytváření a distribuci marketingových prezentací, včetně webových prezentací;
 2. zasílání newsletteru a dalších obchodních sdělení;
 3. zasílání drobných darů – dárkových předmětů v rámci marketingových kampaní;

 

2.3 Rozsah zpracovávaných osobních údajů

CDM zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména

 1. Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, u zákazníka - fyzické osoby sídlo, IČO a DIČ, příp.  číslo účtu.
 2. Kontaktní údaje - kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje.
 3. Údaje vznikající plněním závazků ze smluv - v této kategorii dochází ke zpracování osobních údajů, jakými jsou například  stav pohledávek CDM za Vámi, údaje o provedených platebních transakcích.
 4. Osobní údaje získané v souvislosti s prodejem zboží či služeb - jedná se o osobní údaje získané při naší vzájemné interakci. Jde zejména o údaje, jež slouží k zajištění bezpečnosti komunikace, záznamy komunikace.

 

2.4 Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým CDM zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v  systémech CDM a jejích zpracovatelů. Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci CDM a v potřebném rozsahu také třetí osoby - zpracovatelé. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama CDM.

 

2.5 Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům CDM v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji zákazníků, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů zákazníků. Těmi jsou zejména

 • Osoby a společnosti podílející se na dodání zboží /výhradně na základě smluvního vztahu/
 • Osoby a společnosti podílející se na údržbě a provozu internetové stránky www.aludisky.eu  /výhradně na základě smluvního vztahu/
 • Osoby a společnosti podílející se na údržbě a provozu účetního programu /výhradně na základě smluvního vztahu/
 • Osoby a společnosti, které zabezpečují vedení účetnictví /výhradně na základě smluvního vztahu /

 

2.5.1 V souladu s příslušnými právními předpisy je CDM oprávněna nebo povinna předávat Vaše osobní údaje:

 1. příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
 2. dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek CDM za dlužníky.

 

2.5.2 S Vaším souhlasem a v rozsahu podle 2.2.2, můžeme Vaše osobní údaje předávat  dále:

jiným osobám za účelem šíření informací, nabízení produktů a služeb CDM či dalších osob zákazníkům (mimo případy direkt marketingu, ke kterému CDM souhlas nepotřebuje). Takové předávání budeme v případě udělení Vašeho souhlasu uskutečňovat plně v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v tomto Informačním memorandu, zejména v souvislosti s účely, rozsahem a dobou zpracovávání osobních údajů. Předávat budeme pouze Vaše identifikační a kontaktní údaje v rozsahu potřebném pro daného příjemce.

 

2.6 Předávání osobních údajů do zahraničí

 

2.6.1  Předávání osobních údajů v rámci EU a EHP

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie („EU“) a Evropského hospodářského prostoru („EHP“) . CDM, ani subjekty podílející se na zpracování osobních údajů zákazníků, nepředávají osobní údaje zákazníků do třetích zemí (tj. mimo EU a EHP).

 

2.7 Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků zpracovává CDM pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. V té souvislosti platí, že osobní údaje zpracovávané CDM :

 1. z důvodu plnění smlouvy jsou zpracovávány po dobu potřebnou ke splnění závazků ze smluvního vztahu se zákazníkem;
 2. z důvodu plnění právní povinnosti jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
 3. pro účely oprávněných zájmů CDM nebo třetích stran jsou zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, pokud nedojde k některé skutečnosti, která má za následek dřívější ukončení zpracování (např. námitka proti zpracování pro účely direkt marketingu), zpravidla jsou osobní údaje zpracovávány po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt;
 4. na základě Vašeho souhlasu, byl-li udělen,  mohou být  zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo do doby kdy byl Vámi odvolán.

 

2.8 Právo odvolat souhlas

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste CDM povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se, prosím, na CDM  e-mailem na adresu: info@aludisky.eu.

 

2.9 Zdroje osobních údajů

Osobní údaje zákazníků získáváme zejména:

 1. od samotných zákazníků, a to např. při uzavírání smluv týkajících se prodeje zboží s služeb.;
 2. z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);
 3. od zájemců o spolupráci s CDM;
 4. z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů zákazníků.

 

Práva subjektů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
 

2.10 Právo žádat o přístup k osobním údajům

2.10.1 Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace a potvrzení o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a umožníme Vám přístup k těmto osobním údajům a informacím, pro jaké účely jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly zpřístupněny a plánované době zpracování, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

2.10.2 Při splnění dalších předpokladů máte právo požadovat po CDM opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a právo ohledně zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

2.11 Právo na opravu a doplnění osobních údajů

2.11.2 Máte právo, abychom Vaše nepřesné nebo neúplné osobní údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.

 

2.12 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

2.12.1 Nebrání-li tomu povinnosti vyplývající pro CDM z právních předpisů nebo nutnost uchovat osobní údaje pro účely právní ochrany CDM, máte právo na to, aby CDM bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud:

 1. osobní údaje již CDM nepotřebuje pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvoláte souhlas, na jehož základě CDM zpracovává a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 3. vznesete námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na straně CDM nebo se jedná o zpracování formou přímého marketingu;
 4. CDM zpracovává osobní údaje protiprávně;

 

2.13 Právo na omezení zpracování

2.13.1 Máte právo na to, aby CDM omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

 1. namítnete nepřesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 2. e zpracování protiprávní, ale vy budete výmaz osobních údajů odmítat a žádat místo toho o omezení jejich použití;
 3. CDM již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. vznesete námitku proti zpracování (pro jiný účel než přímý marketing), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody CDM převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

2.13.2 Je-li zpracování osobních údajů omezeno, bude je CDM, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

2.13.3 Pokud CDM na Vaší žádost omezí zpracování osobních údajů, budete předem upozorněni v případě, že bude omezení zpracování zrušeno.

 

2.14 Právo na přenositelnost údajů

2.14.1 Pokud bude CDM zpracovávat Vaše osobní údaje automatizovaně na základě Vámi uděleného souhlasu nebo uzavřené smlouvy, budete mít právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli CDM, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

 

2.15 Právo vznést námitku proti zpracování

2.15.1 Výslovně Vás upozorňujeme na to, že v případě, kdy CDM zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu nebo z jiného důvodu svého oprávněného zájmu, máte kdykoli právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. CDM v takovém případě nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat až do doby, kdy by prokázala existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovali nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, s výjimkou zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

2.15.2 Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme Vaše osobní údaje nadále pro tyto účely zpracovávat.

 

2.16 Právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů

Máte právo ohledně zpracování Vašich osobních údajů podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

3. Platnost a účinnost Informace o zpracování osobních údajů

Tato Informace o zpracování osobních údajů CDM je platná a účinná ke dni 1.9.2020. Aktuální znění Informace o zpracování osobních údajů je vždy uveřejněno na webových stránkách www.aludisky.eu.