Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

C.D.M spol. s.r.o.

 

I.

Výklad pojmů

 1. Prodávající
  C.D.M spol. s.r.o., IČO: 35802651, se sídlem  Horárska 12, 821 09 Bratislava
 2. Kupující
  Podnikatel nebo Spotřebitel, který s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu, jejímž předmětem je převod vlastnického práva ke zboží a úhrada kupní ceny za toto zboží.
 3. Podnikatel
  Každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 4. Spotřebitel
  Každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 5. Zboží
  Veškerý sortiment Prodávajícího nabízený ke koupi, zejména autodíly, hliníková a ocelová kola  a pneumatiky, montážní a bezpečnostní příslušenství ke kolům.
 6. Občanský zákoník
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 7. VOP
  Tyto Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího.
 8. Smlouva
  Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 9. Smluvní strany
  Prodávající a Kupující.

 

II.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechna práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a společně tvoří úplnou a celistvou Smlouvu, která představuje souhrn práv a povinností smluvních stran ve vztahu k dodání zboží dle podmínek v ní sjednaných. Byla-li kupní smlouva uzavřena mezi smluvními stranami v písemné formě, má v případě nesouladu nebo rozporu mezi ustanovením kupní smlouvy a ustanovením  VOP, přednost úprava sjednaná smluvními stranami přímo v kupní smlouvě.
 3. Nabídky Prodávajícího uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci Kupujícího o zboží nabízeném Prodávajícím, který má právo je kdykoli měnit, opravovat nebo rušit.

 

III.

Kupní smlouva

 1. Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena na základě   objednávky Kupujícího učiněné prostřednictvím pošty, e-mailem, telefonicky, osobně nebo prostřednictvím elektronického objednávkového systému umístěného na webových stránkách: www.aludisky.eu.
 2. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro účely uzavírání Smlouvy, přičemž náklady vzniklé Kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků na dálku (např. náklady na telefon nebo internetové připojení) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Každá jednotlivá objednávka vystavená Kupujícím musí obsahovat minimálně následující náležitosti: Identifikaci Kupujícího (u Podnikatelů firma, sídlo, IČ, DIČ; u Spotřebitele jméno, adresu bydliště; popř. další kontaktní údaje), druh zboží – přesnou identifikaci dle katalogu Prodávajícího (název výrobku, typové označení, rozměry apod.), množství zboží, způsob platby, místo dodání, uvedení odpovědné osoby, která za objednávku Kupujícího odpovídá.
 4. Je-li objednávka neúplná, nesrozumitelná, či je vyplněna nesprávně, je Kupující povinen ji na výzvu Prodávajícího upravit tak, aby měla všechny náležitosti uvedené v předchozím odstavci.
 5. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím. Kupní smlouva je rovněž uzavřena dodáním zboží požadovaného Kupujícím v objednávce. Prodávající je oprávněn doručenou objednávku neakceptovat. V případě, že na základě doručené objednávky nedojde ze strany Prodávajícího k její výslovně akceptaci nebo k dodání zboží požadovaného Kupujícím v objednávce, nebyla kupní smlouva dle doručené objednávky mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena. Prodávající potvrdí obdržení objednávky Kupujícího – Spotřebitele podané prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně po jejím obdržení. To neplatí při uzavírání Smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Automaticky zasílaná odpověď není považována za potvrzení objednávky. Uzavřením kupní smlouvy jsou jí smluvní strany vázány.
 6. Prodávající je oprávněn rozsah předmětu plnění dle uzavřené kupní smlouvy s Kupujícím vzhledem ke svým možnostem omezit nebo od kupní smlouvy od počátku odstoupit, především pokud zboží již není vyráběno, je vyprodáno, či se výrazně zvýšila cena zboží. Kupující – Podnikatel nemá nárok na náhradu škody, která mu v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy či omezením rozsahu předmětu plnění vznikne, když Kupující – Podnikatel se přijetím těchto VOP výslovně vzdává práva na náhradu škod, které mu odstoupením od kupní smlouvy či omezením rozsahu předmětu plnění ze strany Prodávajícího mohou vzniknout. Pokud dojde po přijetí objednávky na straně Prodávajícího ke změně podmínek, za kterých má být objednané zboží dodáno, oznámí Prodávající tuto změnu Kupujícímu – Podnikateli bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li Kupující – Podnikatel se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit. Pokud se Kupující – Podnikatel ke změně smlouvy nevyjádří ve lhůtě 5 dnů od oznámení změny, má se za to, že Kupující – Podnikatel se změnou smlouvy souhlasí. To neplatí, pokud změnu podmínek, za kterých má být objednané zboží dodáno, představuje zvýšení kupní ceny z důvodu zvýšených nákladů na jeho výrobu či dodání Prodávajícímu, kdy kupní cena se zvýší nejvýše o 5 % oproti původní kupní ceně. Takovou změnu Prodávající Kupujícímu – Podnikateli pouze oznámí.

 

IV.

Cena

 1. Kupní cena zboží je cena prezentovaná Prodávajícím v ceníku dostupném na  webových stránkách www.aludisky.eu v době provedení objednávky, popřípadě cena sjednána ve Smlouvě. V případě pochybností platí, že cena zboží účtována fakturou Prodávajícího je cenou sjednanou při uzavírání Smlouvy.
 2. Prodávající je oprávněn ceny v ceníku měnit dle svého uvážení.
 3. Vedle kupní ceny je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno, nebo v těchto VOP uvedeno, jinak.

 

V.

Platební podmínky

 1. Kupní cena bude uhrazena Kupujícím na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím.
 2. Doba splatnosti kupní ceny se řídí údajem na faktuře Prodávajícího.
 3. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem připsání příslušné finanční částky na účet Prodávajícího.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu za zboží přede dnem jeho dodání.
 5. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením i části kupní ceny, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu  smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.
 6. Smluvní strany, Prodávající a Kupující – Podnikatel, vylučují aplikaci § 1971 občanského zákoníku.
 7. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny, není Prodávající povinen dodat doposud nedodané zboží na základě další uzavřené Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, popř. nedodané zboží na základě Smlouvy, z níž vyplývá závazek Kupujícího k úhradě kupní ceny, s nímž je v prodlení, ještě před dodáním zboží, či nedodané zboží v případě, kdy je zboží dle dohody smluvních stran dodáváno v dílčích dodávkách; Prodávající neodpovídá Kupujícímu za žádnou škodu, která vznikne z důvodu zastavení dalších dodávek zboží pro neplacení kupních cen po splatnosti.

 

VI.

Dodací podmínky

 1. Místo plnění (dodání) bude uvedeno v objednávce Kupujícího. Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo Kupujícího – Podnikatele, resp. bydliště Kupujícího – Spotřebitele.
 2. Kupující je povinen objednané zboží na určeném místě převzít a jeho převzetí potvrdit na dodacím listě. Dodací list bude zároveň sloužit jako doklad o tom, že Kupující objednané zboží řádně převzal.
 3. Zboží bude Prodávajícím dodáno v termínu sjednaném ve Smlouvě.
 4. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným datem dodání. Takto dodané zboží je Kupující povinen převzít, a to i dílčí plnění, v souladu s těmito VOP.

 

VII.

Výhrada vlastnictví a nebezpečí škod

 1. Vlastnické právo přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny vč. DPH a nákladů spojených s balením a dodáním zboží.
 2. Do té doby je Kupující povinen zdržet se veškerého nakládání se zbožím, které by bránilo Prodávajícímu převzetí zboží zpět v nepoškozeném a nepoužitém stavu. Kupující není oprávněn umožnit použití zboží, za které dosud neuhradil jeho kupní cenu, třetím osobám a zejména není oprávněn umožnit třetím osobám nakládání se zbožím, jako by k němu měl vlastnické právo (tzn. není oprávněn zboží dále zcizit a ani zatížit).
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží Kupujícím nebo v případě, že Kupující zboží nepřevezme, okamžikem, kdy mu Prodávající umožnil nakládat se zbožím.

 

VIII.

Práva z vad a záruka za jakost

 1. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Kupující je povinen písemně oznámit Prodávajícímu zjevné vady a chybějící množství zboží při převzetí zboží, ostatní ihned poté, kdy je zjistil nebo kdy je při vynaložení odborné péče zjistit měl a mohl. Neoznámí-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku  zejména ustanoveními § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2161 a násl.
 3. V rámci uplatnění práv z vad zboží (dále také „reklamace vad zboží“) je Kupující, je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, oprávněn:
  1.  požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodáním chybějícího zboží, nebo
  2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo
  3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.
 4. Volba mezi nároky uvedenými v odst. 3. Kupujícímu náleží, jen jestliže vadu oznámí Prodávajícímu řádně a včas dle odst. 1. Volbu Kupující Prodávajícímu sdělí při reklamaci. Uplatněný nárok nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má právo pouze na odstranění vady či přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 6. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
 7. Kupující – Podnikatel a Prodávající tímto vylučují aplikaci ust. § 2108 občanského zákoníku a Kupující je tak povinen i v případě reklamace vad dodaného zboží zaplatit jeho plnou cenu, účtovanou v souladu se Smlouvou Prodávajícím.
 8. V případech, kdy Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží, vyplývá tato skutečnost a doba záruky z obsahu písemně uzavřené Smlouvy nebo z obsahu písemného prohlášení Prodávajícího ve formě Záručního listu nebo z obsahu veřejného oznámení či uvedení záruční doby na obale či v reklamě. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil Prodávající ani osoby, s jejichž pomocí Prodávající plnil svůj závazek. Kupující je povinen nárok plynoucí ze záruky za jakost uplatnit u Prodávajícího ihned po vzniku takové nároku, jinak mu nárok ze záruky za jakost zaniká. Na postup Prodávajícího při vyřízení nároku ze záruky za jakost se použijí ustanovení těchto VOP dle odst. 2. až 6. tohoto článku VOP.
 9. Reklamaci vad zboží lze uplatnit pouze v případě, že bude vadné zboží doloženo dokladem o zakoupení zboží.

 

IX.  

Odstoupení od smlouvy

 1. Smluvní strany jsou oprávněny od kupní smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana poruší Smlouvu nebo nesplní povinnosti stanovené v těchto VOP podstatným způsobem. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy Kupující nezaplatí kupní cenu ve lhůtě splatnosti, či poškodí dobré jméno Prodávajícího.
 2. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odesláno druhé smluvní straně. Doručením takového odstoupení od smlouvy se Smlouva zrušuje od počátku. Smluvní strany jsou povinny si vrátit dosud poskytnutá plnění.

 

 

X.

Odstoupení od smlouvy Kupujícím – Spotřebitelem

 1. Ustanovení tohoto článku VOP se použije v případě uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím – Spotřebitelem distančním způsobem (za použití alespoň jednoho prostředku komunikace na dálku) nebo mimo obchodní prostory Prodávajícího.
 2. Kupující – Spotřebitel (v tomto článku dále jen Spotřebitel) má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od této Smlouvy písemně informovat Prodávajícího oznámením o odstoupení od smlouvy dopisem zaslaným poštou na adresu sídla Prodávajícího, nebo e-mailem na adresu: info@aludisky.eu. Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
 4. Využije-li Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
 5. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel vrátí zboží z odstoupené smlouvy.
 6. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy zaslat či předat Prodávajícímu zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s vrácením zboží nese Spotřebitel.
 7. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 8. Pohledávku na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti Pohledávce Spotřebitele na vrácení peněžních prostředků přijatých od Spotřebitele.

 

XI.

Vyšší moc

 1. Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinností ze Smlouvy s výjimkou povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti (dále jen „vyšší moc“). Překážka vzniklá z osobních poměrů povinné strany nebo vniklá až v době, kdy byla povinná strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla povinná strana povinna překonat, ji však z odpovědnosti za splnění závazku nezprostí.
 2. Za Vyšší moc se pro účely Smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména:
  1.  havárie nebo závažná porucha výrobního zařízení výrobce objednaného zboží; prodávajícího nebo;
  2. přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, záplavy, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo;
  3. války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo;
  4. epidemie nebo pandemie, např. COVID – 19 nebo jiné přenosné nemoci mající za následek  nemožnost plnění závazku ze Smlouvy prodávajícím;
  5. rozhodnutí či opatření vlády České republiky nebo správního orgánu nebo orgánu veřejné moci či územně samosprávného celku včetně rozhodnutí o zákazu volného pohybu osob na území České republiky, vyhlášení karantény, zákazu nebo omezení  činností, které jsou předmětem podnikání prodávajícího;
  6.  jiná mimořádná opatření, rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy.
 3. Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí povinnost ze Smlouvy, a to v důsledku nastalé události Vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.
 4. V případě, že působení Vyšší moci je delší než 90 dní, může kterákoliv smluvní strana od Smlouvy odstoupit.

 

XII.

Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zpracování osobních údajů Kupujícího Prodávajícím jakožto správcem osobních údajů, jsou zveřejněny na webových stránkách www.aludisky.eu.
 2. Kupující prohlašuje, že se před poskytnutí svých osobních údajů Prodávajícímu seznámil s Informací o zpracování osobních údajů Prodávajícím na webových stránkách www.aludisky.eu.

 

XIII.

Závěrečná ujednání

 1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí výlučně českým právem, zejména občanským zákoníkem, a to v částech neupravených těmito VOP či Smlouvoui. Ve vztahu ke Kupujícímu – Spotřebiteli se smluvní vztah řídí dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně Spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Práva a povinnosti z jednotlivých Smluv přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Veškeré spory plynoucí ze smluvních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím se  smluvní strany budou snažit řešit smírnou cestou. Pokud tímto způsobem nedojde k vyřešení sporu,  řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Kupující - spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Prodávající si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto VOP, když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných VOP na webových stránkách www.aludisky.eu. Kupující je vázán po dobu trvání smluvního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy zněním VOP účinným v době uzavření Smlouvy s Prodávajícím.
 4. Tyto VOP se vztahují na veškeré dodávky zboží Prodávajícího. Případné odběrní podmínky, uvedené nebo předtištěné na objednávce Kupujícího, jakož i jakékoliv jiné podmínky v objednávce Kupujícího, které nejsou v souladu s těmito VOP, pokud nebyly Prodávajícím písemně odsouhlaseny, se na smluvní vztah založený Smlouvou nepoužijí.
 5. Prodávající je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy s Kupujícím – Podnikatelem na jakoukoliv třetí osobu. Kupující – Podnikatel je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího.
 6. Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího se zveřejňují na internetových stránkách Prodávajícího na webových stránkách  www.aludisky.eu.
 7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění dle odst. 6 tohoto článku VOP, a to dnem 1.9.2020. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím ode dne 1.9.2020 se řídí těmito VOP.

 

C.D.M spol. s.r.o.