ZÁPIS ALTERNATÍVNYCH ROZMEROV DISKOV DO OSVEDČENIA O EVIDENCII.

Zápis alternatívnych rozmerov diskov a pneumatík do technické preukazu vozidla. Takmer denne sa pracovníci pneuservisov stretávajú s otázkou akým spôsobom je možné zrealizovať zápis alternatívneho rozmeru diskov do osvedčenia o evidencii. Tento článok je návodom a zároveň aj užitočným pomocníkom ako má majiteľ vozidla postupovať na jednotlivých úradoch a aké dokumenty a podklady k tomu potrebuje. Ak si chcete zapísať alternatívny rozmer diskov do osvedčenia o evidencii treba uvedomiť , že zapísať sa dajú iba v prípade ak sú schválené pre predmetné vozidlo certifikátom /posudkom / TUV. Pre zápis alternatívneho rozmeru pneumatiky a diskov sa využívajú najčastejšie tri spôsoby. V tomto článku sa budeme najrozsiahlešie venovať najviac používanému spôsobu a to zápisu prostredníctvom podkladov od zástupcu výrobcu diskových kolies . a, Zápis na základe podkladov zástupcu výrobcu diskových kolies Zástupca výrobcu diskových kolies /zoznam je uvedený na stránke ministerstva dopravy v sekcii Štátny dopravný úrad/ , ktorý je držiteľom typového schválenia komponentu / diskových kolies/ , prípadne jeho autorizovaný partner sú v prípade realizácie zápisu alternatívneho rozmeru do osvedčenia o evidencii povinný doložiť majiteľovi vozidla nasledovné dokumenty: -fotokópiu osvedčenia o typovom schválení komponentu pre danú značku a model diskového kolesa . -vyplnené potvrdenie o typovom schválení , predaji a montáži diskového kolesa. -skúšobný protokol TUV /posudok/ pre danú značku a model disku. Majiteľ vozidla obdrží všetky potrebné podklady v autorizovanom servise pri montáži diskových kolies na vozidlo. Tu si treba dať pozor , keďže potvrdením od zástupcu , resp. autorizovaného predajcu sa potvrdzuje , že diskové kolesá boli namontované na vozidlo , avšak majiteľ ich stále nemá uvedené v osvedčení o evidencii ako alternatívny rozmer! Vzniká tak nesúlad medzi údajmi v osvedčení a technickým stavom vozidla! Ak by sa vozidlo používalo v takomto stave na premávku po pozemných komunikáciach /čo i len na prepravu k príslušnému OÚ/ porušovala by sa prevádzkovaním vozidla vyhláška o prevádzke motorových vozidiel na pozemných komunikáciach SR. Preto je nevyhnutné po montáži diskových kolies alternatívneho rozmeru tieto disky znovu demontovať až do času kým neprebehne ich zápis do osvedčenia o vozidle. /Toto je legálny postup , avšak v praxi sa opätovná demontáž spravidla neprevádza a zákazník na vlastnú zodpovednosť používa vozidlo ktorého technický stav sa nezhoduje s osvedčením o vozidle/. O samotný zápis je nutné požiadať osobne odbor cestnej dopravy a komunikácií príslušného okresného úradu. K zápisu alternatívneho rozmeru diskového kolesa a pneumatík je potrebné doložiť nasledovné dokumenty: 1,fotokópiu osvedčenia o typovom schválení komponentu pre danú značku a model diskového kolesa. / vydáva dovozca alebo autorizovaný predajca diskov/ 2,vyplnené potvrdenie o typovom schválení , predaji a montáži diskového kolesa. / vydáva dovozca alebo autorizovaný predajca diskov/ 3,fotokópiu skúšobného protokolu TUV /posudok/ pre danú značku a model disku. / vydáva dovozca alebo autorizovaný predajca diskov/ 4, Osvedčenie o evidencii do ktorého sa prevedie zápis /technický preukaz/ 5,Vyplnená žiadosť o zápis alternatívneho rozmeru diskov a pneumatík do osvedčenia o evidencii. /nachádza sa na každom OÚ/ 6,Správny poplatok za vykonanie zápisu vo výške 6€. Poplatok za zápis je možné zaplatiť aj priamo na vybraných okresných úradoch v predajných automatoch slovenskej pošty. Kód poplatku je 778. 7, Ak žiada o zápis osoba ,ktorá nie je vlastníkom vozidla je nutné doložiť k žiadosti aj plnú moc na zápis alternatívneho rozmeru diskového kolesa do osvedčenia o evidencii od majiteľa vozidla , prípadne leasingovej spoločnosti. Treba však počítať s poplatkom od leasingovej spoločnosti , ktoré sa pohybujú od 20€ do 50€. Pri podaní žiadosti na odbore cestnej dopravy a komunikácii okresného úradu si pracovník , prípadne pracovníčka úradu preveria kompletnosť dokumentácie. Doporučujem vypísať si žiadosť o zápis dvojmo , prípadne si ju nechať nakopírovať , aby ste mali v rukách dokument o odovzdaní žiadosti spolu s prílohami. Ak by ste čakali , že Vám zápis prevedú okamžite tak ste na omyle! Zápisy alternatívneho rozmeru diskového kolesa do osvedčenia trvajú v závislosti od okresu a od vyťaženosti jednotlivých pracovísk. V prípade , že je Vaša žiadosť kladne vybavená od úradu obdržíte nové osvedčenie o evidencii s ktorý musíte do 15 dní navštíviť dopravný inšpektorát ktorý prevedie zápis do systému polície a zapíše údaje o držiteľovi a vlastníkovi vozidla do osvedčenia...... Samozrejme za poplatok..... Majitelia úplne nových ešte neprihlásených vozidiel , ktorý sa rozhodnú kúpiť si disky ihneď pri predaji vozidla sa budú pri zápise cítiť ako v Kocúrkove. Prečo? Žiaľ u nás nie je možné do nového osvedčenia o evidencií / pokiaľ ešte nemáte pridelené ŠPZ/ zapísať alternatívny rozmer diskov a pneumatík. Preto musí majiteľ nového vozidla najskôr zaplatiť poplatky za vydanie ŠPZ na DI , následne navštíviť OÚ odbor cestnej dopravy a komunikácii so žiadosťou o zápis alternatívneho rozmeru do osvedčenia o evidencii , kde za poplatok úplne nové osvedčenie o evidencii z DI „zlikvidujú“ a ak máte šťastie tak za niekoľko dní ak nie týždňov Vám vydajú nové osvedčenie s alternatívnym rozmerom diskov a pneumatík. Samozrejme za poplatok.... No a s týmto novým osvedčením musíte znovu navštíviť DI ktorý zaeviduje alternatívny rozmer diskov a pneumatík do systému polície a doplní vlastníka a držiteľa do nového osvedčenia. Ako inak , zadarmo to nie je... b, Zápis na základe podkladov od výrobcu vozidla , resp. importéra vozidla do SR. Výrobca vozidla , resp. importér vozidla do SR môže vydať písomné potvrdenie , že konkrétne vozidlo / značka , model , motorizácia , VIN / môže byť alternatívne vybavené diskami a pneumatikami iných rozmerov , ako sú uvedené v TP. V potvrdení sa uvedie presný rozmer pneumatík a k nim prislúchajúcich diskových kolies. S uvedeným potvrdením môže majiteľ vozidla požiadať príslušný odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu o zápis do osvedčenia o vozidle. c, Zápis jednotlivo dovezeného diskového kolesa V tomto prípade je nutné získať skúšobný protokol TUV /posudok/ pre konkrétnu značku a model disku. Dokument musí byť však na úradne preložený do slovenského jazyka. Majiteľ vozidla musí následne absolvovať zvláštnu technickú kontrolu vykonávanú STK /podľa § 49 odst.2 písm. c, zákona 725/2004. STK overí pri tejto technickej kontrole zhodu vozidla s podmienkami , ktoré sú uvedené v protokole TUV.