Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležitým faktorom. V tomto dokumente Vás informujeme o všetkých faktoroch , ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov na internetovej stránke www.aludisky.eu. Osobné údaje sú všetky informácie o fyzickej osobe , ktorú je možné priamo, alebo nepriamo identifikovať podľa mena , identifikačného čísla, ako aj podľa genetických , ekonomických kultúrnych a spoločenských faktorov a znakov.

Správca osobných údajov

C.D.M. , spol. s r.o. , Horárska 12 , 821 09 Bratislava
IČO: 35 802 651
DIČ: 2020258108
IČ pre DPH: SK2020258108
V zastúpení : Michal Póňa , Miroslav Póňa
Kontakt pre otázky ohľadom ochrany osobných údajov: 02/4525 9965 , alebo info@aludisky.eu.

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi fyzickou osobou a spoločnosťou C.D.M. podľa čl. 6 odst.1 písm. b GDPR

 

Rozsah spracovávaných osobných údajov a účel ich spracovania

Správca osobných údajov spoločnosť C.D.M. , spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje ktoré ste mu poskytli na základe plnenia Vašej objednávky. Spracovávané údaje sú nevyhnutné pre vybavenie Vašej objednávky z našej internetovej stránky www.aludisky.eu.

Pre vybavenie Vašej objednávky sú nevyhnutné nasledovné osobné údaje ktoré nám sami zverujete:

Email , meno , priezvisko , adresa bydliska, telefónny kontakt , IČO a DIČ / v prípade fyzických osôb podnikateľov/.

Taktiež sú osobné údaje nevyhnutne potrebné pre evidenciu daňových dokladov a spracovanie účtovníctva.

Vaše osobné údaje využívame aj za účelom zasielania informačných emailov. Emaily sú Vám zasielané v oprávnenom záujme ako nášmu zákazníkovi a predpokladáme , že informácie obsiahnuté v informačných mailoch môžu byť pre Vás ako nášho zákazníka prínosné.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám a subdodávateľom

Okrem správcu osobných údajov C.D.M. , spol. s r.o. je v niektorých prípadoch nutné poskytnúť Vaše osobné údaje dodávateľom spoločnosti ako aj spoločnostiam zabezpečujúcim doručovanie tovaru.

Príjemcovia osobných údajov sú :

-Osoby a spoločnosti podieľajúce sa na dodaní tovaru / výhradne na základe zmluvného vzťahu/

-Osoby a spoločnosti podieľajúce sa na údržbe a prevádzke internetovej stránky www.aludisky.eu / výhradne na základe zmluvného vzťahu/

-Osoby a spoločnosti podieľajúce sa na prevádzkovaní a údržbe účtovného programu / výhradne na základe zmluvného vzťahu/

- osoby a spoločnosti ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva / výhradne na základe zmluvného vzťahu/

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca osobných údajov C.D.M. spol. s r.o. prehlasuje , že prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov fyzických osôb. Tak isto správca zabezpečil , že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby.

Iným osobám a subjektom sú osobné údaje sprístupnené len za účelom plnenia zákonných povinností.

Zamestnanci správcu osobných údajov sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch.

Bez súhlasu súhlasu dotknutej osoby nie je možné poskytnutie osobných údajov tretej osobe , okrem osôb a spoločností uvedených v časti „ Poskytovanie údajov tretím osobám a subdodávateľom“.

 

Práva pri ochrane osobných údajov

S súvislosti s nariadením o ochrane osobných údajov a súvisiacimi zákonmi máte právo na:

- prístup k svojim osobným údajom

- opravu svojich osobných údajov

- obmedzenie prípadne zmenu spracovávaných osobných údajov

- vymazanie osobných údajov

- prenositeľnosť osobných údajov

- podanie námietky

Všetky uvedené práva si môžete u správcu osobných údajov uplatniť :

-mailom na adrese info@aludisky.eu

-telefonicky na telefónnom čísle 02/45259965

-osobne na adrese : C.D.M. spol. s r.o. Horárska 12 , 921 09 Bratislava

Pri uplatnení svojich práv sa musíte identifikovať tak aby bolo s istotou zaručené , že sa jedná o dotknutú osobu.

 

Záver

Pred odoslaním objednávky zo stránky www.aludisky.eu budete vyzvaný systémom na potvrdenie , že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

Samotným odoslaním objednávky potvrdzujete , že s podmienkami ochrany osobných údajov v plnom rozsahu súhlasíte.

V prípade akýchkoľvek pochybností máte právo podať sťažnosť.

So sťažnosťami sa môžete obrátiť na úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.