Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP) SPOLOČNOSTI C.D.M., s.r.o.

 

 1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava záväzkových vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim podľa ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v platom znení pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ktorou sa C.D.M., s.r.o., so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, IČO: 35 802 651, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 23123/B (ďalej len „Predávajúci“) zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na základe jeho požiadavky a s predchádzajúcou písomnou alebo ústnou akceptáciou tejto požiadavky Predávajúcim. Bližšia špecifikácia tovaru je uvedená na dodacom liste. Tieto VOP sú tiež zverejnené na internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Kúpna cena bola dohodnutá na základe ponuky a dopytu v súlade s platnými predpismi o cenách. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Všetky ceny sú udávané vrátane dane z pridanej hodnoty.
 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v čl. 1 tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje tovar bezodkladne, na základe výzvy Predávajúceho prevziať.
 4. Miesto a termín plnenia: Určené kupujúcim v objednávke.
 5. Preberanie plnenia. Kupujúci je pri prevzatí dodávky povinný potvrdiť na dodacom liste alebo sprievodnom doklade jej prevzatie. Súčasťou dodávky je aj jeden výtlačok potvrdeného dodacieho listu. Osoba, ktorá preberá dodávku za kupujúceho je chápaná ako určený zamestnanec kupujúceho za prevzatie plnenia. Táto osoba je povinná bez odkladu uplatniť všetky prípadné námietky proti dodávanému množstvu tovaru. Uvedeným zástupcom kupujúceho potvrdené a nereklamované dodacie doklady zmluvné strany považujú za nesporné a údaje na nich uvedené budú podkladom pre oprávnenú fakturáciu Predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, resp. prepravcu alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
 6. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. * 2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. * 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 7. Reklamácie: Kupujúci je povinný prípadné vady dodaného tovaru písomne reklamovať bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musí vždy uviesť miesto uloženia tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie.
 8. Platenie dodávok: Kupujúci vyhlasuje, že má zaistené financovanie dodávok. Kupujúci v prípade nesúhlasu s vystaveným daňovým dokladom je povinný ho písomne reklamovať a vrátiť ho Predávajúcemu do 3 dní od jeho doručenia, inak sa daňový doklad považuje za odsúhlasený a neskoršia reklamácia nemusí byť Predávajúcim uznaná. V reklamácii musí kupujúci uviesť, čo považuje za neoprávnené účtovanie a ako žiada daňový doklad upraviť. Pokiaľ v reklamácii neuvedie relevantné dôvody, samotné vrátenie dokladu bude považované za bezvýznamné.
 9. Výhrada vlastníckeho práva: Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 445 Obchodného zákonníka dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 10. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania: V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za tovar sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 11. Vyhlásenie kupujúceho: Kupujúci vyhlasuje a ubezpečuje Predávajúceho, že: (i) vo vzťahu na jeho majetok sa nevedie žiadne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, ako ani neexistuje dôvod pre vyhlásenie konkurzu, resp. pre zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a/alebo pre začatie reštrukturalizačného konania; (ii) nie je insolventný a nie je v predĺžení. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci uzatvára túto Zmluvu s tým, že sa spolieha na vyššie uvedené vyhlásenia kupujúceho a ich pravdivosť. Kupujúci týmto v súlade s § 725 Obchodného zákonníka žiada Predávajúceho, aby sa spoľahol na presnosť, pravdivosť a úplnosť vyhlásení, rovnako ako aj na presnosť a pravdivosť každého dokumentu a každej informácie prijatej od kupujúceho pred uzatvorením tejto Zmluvy. Kupujúci sa týmto zaväzuje odškodniť Predávajúceho za všetky škody, straty, náklady alebo výdavky, ktoré Predávajúci utrpí v dôsledku akéhokoľvek porušenia ustanovení tejto Zmluvy a nepresnosti alebo nepravdivosti ktoréhokoľvek vyhlásenia kupujúceho.
 12. Rozhodcovská doložka: Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU zriadenému pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA a MEDIAČNÁ, a.s., IČO: 35 862 882, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3157/B. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.
 13. Záverečné ustanovenia Vzťahy medzi stranami sa bez ohľadu na povahu strán spravujú dohodou podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka výlučne ustanoveniami Obchodného zákonníka aj v prípade, že niektorá zo strán nie je podnikateľom. Strany výslovne prejavujú vôľu, aby prípadná neplatnosť niektorej časti zmluvy nemala vplyv na neplatnosť ostatných častí zmluvy. Zmluvou neupravené vzťahy sa riadia právnym poriadkom SR. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia byť dohodnuté písomne a podpísané oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text VOP prečítali, že jeho obsahu, vrátane odkazov na právne normy porozumeli, že kúpna zmluva bola uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a svojimi právnymi úkonmi sú viazaní, a na znak bezvýhradného súhlasu to potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Osoba preberajúca tovar v mene kupujúceho prehlasuje, že je oprávnená konať v jeho mene.